NGPLAST realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych”

Cel projektu to działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; poddziałanie: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP


Wniosek: WND-RPSL.03.05.03-24-033D/19-001


Wartość projektu:                          142 972,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:     57 166,56 PLN

fundusz europejski